DU ER HER: Terms and conditions

Terms and conditions

1.0 Gyldighed

1.1 Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.

1.2 Ved uoverensstemmelse mellem parternes individuelle be-tingelser er nærværende betingelser gældende.

2.0 Tilbud og pris

2.1 Alle skriftligt afgivne tilbud er bindende i 14 dage.

2.2 Alle priser angives ekskl. moms, og køber skal acceptere prisændringer som følge af ændringer i valutakursændringer, told, skatter, afgifter, tax-refund og lign. i tidsrummet mellem tidspunktet for tilbudsafgivelsen og indtil endelig aftale. 

3.0 Salgsmateriale

3.1 Alle oplysninger og data i Sam Partner A/S´ generelle salgsmateriale samt prislister kan hverken direkte eller indirekte anses for at indeholde garantier, og er kun bindende i det omfang, aftalen udtrykkeligt henviser til disse.

4.0 Betaling og kreditgivning

4.1 Der betales kontant ved leveringen, med mindre andet er skriftligt aftalt eller angivet på fakturaen.

4.2 Kreditgivning uden sikkerhedsstillelse kan alene ske på baggrund af tilfredsstillende økonomiske oplysninger.

4.3 Efter forfaldsdagen beregnes rente med den til enhver tid officielt fastsatte morarentesats.

4.4 Køber er ikke berettiget til at modregne i udstedte fakturaer, medmindre modkravet skriftligt er anerkendt af Sam Partner A/S.

5.0 Ejendomsforbehold

5.1 Det solgte forbliver Sam Partner A/S´ ejendom, indtil samtlige beløb vedrørende ordren er betalt.

6.0 Levering

6.1 Aftalte leveringsklausuler skal fortolkes i overensstemmelse med de Incoterms, der er gældende ved aftalens indgåelse.

6.2 Levering sker ex work (fra lager) medmindre andet skriftligt er aftalt.

6.3 Sam Partner A/S forbeholder sig ret til dellevering.

7.0 Ansvar for forsinkelser

7.1 Sam Partner A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab, mistede besparelser eller andre indirekte tab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af forsinkelse.

7.2 Sam Partner A/S er alene ansvarlig for tab, som ikke overstiger købesummen for de forsinkede leverancer.

7.3 Sam Partner A/S er ikke ansvarlig for forsinkelse, med mindre det kan godtgøres, at forsinkelsen kan tilregnes Sam Partner A/S eller andre, for hvem Sam Partner A/S er ansvarlig, som uagtsom.

8.0 Ansvar for mangler

8.1 Sam Partner A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab, mistede besparelser eller andre indirekte tab indtrådt hos køber eller tredjemand, som følge af mangler ved leverancerne.

8.2. Sam Partner A/S er ikke ansvarlig for købers anvendelse af leverancerne.

8.3 Ved levering har køber pligt til at foretage forsvarlig kontrol af leverancen. I modsat fald mister køber retten til reklamation.

8.4 Sam Partner A/S er berettiget til at foretage afhjælpning af mangler, henunder at foretage omlevering inden for en rimelig tid.

8.5 Såfremt afhjælpning/omlevering ikke kan finde sted, forbeholder Sam Partner A/S sig ret til at meddele forholdsmæssigt afslag eller tage de mangelfulde leverancer retur mod godtgørelse af købesummen, uden at køber kan gøre yderligere ansvar gældende over for Sam Partner A/S.

9.0 Reklamationer

9.1 Ved mangler/forsinkelse skal køber skriftligt og uden ophold efter leveringen reklamere over for Sam Partner A/S.

9.2 Køber mister retten til at påberåbe sig mangler ved produkter, såfremt reklamation ikke har fundet sted senest 6 måneder efter levering.

10.0 Produktansvar

10.1 For skade forvoldt af defekte produkter hæfter Sam Partner A/S alene i det omfang, det fremgår af ufravigelige lovbestemmelser.

10.2 Sam Partner A/S er ikke ansvarlig for købers anvendelse af produkterne. Sam Partner A/S er ikke ansvarlig for skade, forvoldt af produkterne:

a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i køberens besiddelse,

b) på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af Sam Partner A/S´produkt forårsager.

10.3 Sam Partner A/S hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab indtrådt hos køber eller tredjemand som følge af defekte produkter.

10.4 Såfremt Sam Partner A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Sam Partner A/S skadesløs i det omfang, det følger af ovenstående.

10.5 Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme værneting og efter samme lovvalg som Sam Partner A/S.

10.6 Hvis tredjemand fremsætter krav om produktansvar mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.

11.0 Force majeure og andre uforudsete omstændigheder

11.1 Med mindre Sam Partner A/S har kunnet undgå en følge eller have af-værget den, hæfter Sam Partner A/S ikke for hel eller delvis forsinkelse eller manglende opfyldelse som følge af force majeure, herunder krig, oprør, strejke, lockout, blokade, eksport- og importforbud, beslaglæg-gelse, valutarestriktioner, almindelig vareknaphed, brand, tyveri, natur-katastrofe eller lignende omstændigheder, hverken ved sig selv eller hos leverandører.

11.2 Sam Partner A/S skal snarest muligt skriftligt underrette køber om så-danne omstændigheder.

12.0 Forordninger, lovgivning og standarder

12.1 Enhver leverance overholder de på tidspunktet for ordrebekræftelsen gældende danske og europæiske forordninger, love og standarder, også i relation til godkendelse og mærkning.

13.0 Lovvalg og værneting

13.1 Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret. Ret-ten i Kolding skal være værneting.

14.0 Persondatapolitik handel

Som kunde er du til enhver tid omfattet af persondatalovens regler samt underlagt de gældende persondataretslige betingelser for SAM. Ved at godkende disse salgs- og leveringsbetingelser acceptere du samtidig de persondataretslige betingelser for SAM.

Når du handler med SAM, indsamler vi en række oplysninger. Vi registrer dit for- /efternavn, adresseoplysninger, mailadresse samt hvilke produkter du køber. Vi anvender disse oplys­ninger til at ekspedere din ordre. Vi lagrer oplysningerne i en periode på 5 år, fra dit seneste køb, i overensstemmelse med regnskabslovgivningen.

SAM videregiver alene persondata med dit samtykke og i det omgang, det er beskrevet i disse betingelser. Herudover sker der ikke videregivelse af persondata.

SAM er dataansvarlig i forhold til de data, som registreres i forbindelse med køb og de obligatoriske, som registreres i forbindelse med oprettelsen af kundedata.

SAM anvender eksterne partnere i forbindelse med ordrebehandling. Disse virksomheder har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplys­ninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af persondata.